آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر ديد ميان آسمان و زمين گرد گرفته بود، دليل بر كاري پوشيده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند كه چگونه از عهده كار بيرون آيند. اگر بيند روي او پرده گرد بود، دليل كه او را عقوبتي رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گرد به خواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: بلا.

سوم: عقوبت وکيفر.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)