آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

علم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن علم آموختن کاری از او صادر شود که ثواب حاصل آید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)