آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روی

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آهن ومس و روي و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)