آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قصد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

قصد کردن در خواب از بلا برهد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)