آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

ساز

 

اگر در خواب یکی از آلات موسیقی را میزدید با دوست جدیدی آشنا میشوید که ظریف و آراسته و خوشخوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل خود دیدید به زودی طلب شما وصول میشود و خوشحال میشوید.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)