آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیچ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب پيچ ببينيد، بيانگر انجام كارهاى مشكل است. اگر در خواب پيچ زنگ‏زده‏اى را ديديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد كه باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)