آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرگ

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)