آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آهن

 

محمد بن سيرين گويد:

آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي از متاع دنيا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر كسي بيند كه آهن به وي دادند، دليل كه از متاع دنيا به قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد

 

. ابراهيم كرماني گويد:

هر آهن كسي به خواب بيند كه آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بيند كه آهن از سنگ بيرون مي آورد، دليل كند ه او را سختي پيش آيد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر كسي به خواب بيند كه آهنگري مي كرد و نه اهل آن كار بد، دليل كه او را با كسي خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دليل است كه بر خير و منفعت و بعضي از معبران گفته اند: آهنگر به تاويل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بيند كه اهن يا مس همي گداخت، دليل كند كه اين كس مردمان غيبت كند و زشتي گويد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

هر چيز كه از آهن به خواب بيند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولايت و توانائي و ظفر يافتن بر دشمن بود.

 

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آهن ومس و روي و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن قوت ظفر بود

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر ديديد كه آهنگرى مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دچار زحمت و دردسر زيادى مى‏شويد. ديدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشين است. اگر زنجير آهنى را در خواب خود ديديد، بدانيد آينده‏ى شما بسيار مبهم و تاريك خواهد بود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آهن در خواب ، علامت پريشاني و اندوه در زندگي است.

2ـ اگر در خواب احساس كنيد زير سنگيني وزن آهن از پا در مي آييد ، علامت آن است كه از نظر روحي سرگرميهايي به دست مي آوريد ، ولي از نظر مادي زيان خواهيد ديد.

3ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي به آهن ضربه مي زنيد ، نشانة آن است كه فردي خودخواه هستيد و با اين خود خواهي به ديگران آسيب وارد مي كنيد.

4ـ اگر در خواب ببينيد توليدكنندة آهن هستيد ، نشانة آن است كه براي كسب ثروت به كارهايي نادرست دست مي رنيد.

5ـ اگر خواب ببينيد آهن مي فروشيد ، نشانة آن است كه در زندگي توفيق چنداني نمي يابيد و دوستانتان افرادي قابل معاشرت نخواهند بود.

6ـ ديدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و نااميدي است.

7ـ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن لرزان مي شود ، علامت آن است كه در مي يابيد ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست.

8ـ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن گران مي شود ، علامت آن است كه در تاريكي آينده روزني پراميد و نوراني خواهيد ديد.

9 ـ ديدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستي از انرژي خود استفاده نكنيد ، شكست خواهيد خورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)