آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گره

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كاري اعتماد كند. اگر بيند چيزي را محكم ببست و گره كرد، دليلِ بستگيِ كار او بود و هرچند گره سخت تر بيند بستگي كار او بيشتر بود. اگر بيند گره نتوانست گشود، دليل كه كارهاي او بسته ماند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد

گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت

گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت

 

ديدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما دچار پيچيدگي هايي مي شود كه به سختي قادر به حل آن خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)