آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گنگ

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنگ شده، دليل بر نقصان ديدن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درويشي. دوم: بدحالي. سوم: غم. چهارم: نقصان عيش. پنجم: مصيبت. ششم: نقصان دين. اگرگنگي بيند گويا شد، دليل كه كارها بر وي گشاده شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)