آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سقط

 

محمد بن سيرين گويد:

خوردن بچه سقط شده دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند كه بچه سقط شده همي خورد، دليل كند كه به قدر آن وي بيماري بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بچه را سقط کرد  دليل كند كه از غم و اندو فرج يابد و اگر بيمار بود شفا يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند: اول: بيماري، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگاي با اهل و عيال

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)