آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گوش

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن طلاق دهد يا دخترش بميرد و گويند دليل كه اجلش نزديك بود. اگر بيند گوش او كر شد، دليل است بر فساد دين.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گوش بر هفت وجه است.

اول: زن.

دوم: دختر.

سوم: دوست.

چهارم: رفيق و همراه.

پنجم: پسر.

ششم: غلام.

هفتم: ترس و بيم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ببينيد گوش هايتان بزرگ و غير طبيعي شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد يا کاري مي کنيد که عاقلانه نيست و خودتان به اشتباهي که مرتکب شده ايد وقوف مي يا بيد. اين گوش غير طبيعي و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوري بد مي کنند و بد مي گويند . حرف بسيارخواهند زد. اگر ببينيد گوش هايتان کوچکتر از اندازه طبيعي شده انتظاري طولاني و خسته کننده تحمل خواهيد کرد. طوري خواهد شد که چندي در انتظار شنيدن يک خبر مضطرب و ملتهب خواهيد بود . اگر ببينيد يک گوش شما بزرگ و ديگري کوچک شده دچار شک و ترديد و دودلي مي شويد و نمي دانيد چه تصميمي بگيريد و اعمالي ضد و نقيض مي کنيد که خودتان به عدم هماهنگي کارها يتان توجه مي يابيد.ابن سيرين نوشته اگر مردي ببيند يک گوش او افتاده همسرش را طلاق مي دهد يا دخترش مي ميرد و افزوده برخي معتقد ند که اجلش نزديک است. اين است عقيده ابن سيرين اما نداشتن يک گوش در خواب نشان فريب خوردن است. و چنانچه بيننده خواب ببيند يک گوش يا قسمتي از يک گوش را ندارد، در کارش نيرنگ مي کنند و او را فريب مي دهند. اگر بيننده خواب ببيند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام مي زنند و صفتي را به او نسبت مي دهند که در وي نيست.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گوش

دراز : بدگویی

گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد

آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید

بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد

زیبا : شانس در دوستی

داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی

آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی

گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)