آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کار

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بيند كار آخرت كرد، دليل كه كار آخرتش راست بود. اگر بيند كار دنياي او راست شده بود. دليل كه اجلش نزديك است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كار دنيايي او به درستي برنيامد به غايت نيكو بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)