آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کری

 

به خواب ديدن، دليل درويشي است.

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كري به خواب، دليل بر تباهي دين است و نامرادي در دنيا.

ديدن كري به خواب دليل بر مردي منافق است.

بعضي گويند فتنه و مصيبت است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن كري به خواب، دليل بر بينائي است و بستگي كارها. اگر كري ديد كه شنوا شد، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده شود به مراد رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كري بر چهاروجه است.

اول: درويشي( فقرو تنگدستى).

دوم: تباهي .

سوم: غم واندوه.

چهارم: بستگي كارها ( بسته شدن امور و كارها).

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)