آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کعب

 

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند كعب بسيار داشت، دليل غم است. اگر بيند كعب پاي او بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا به غمي گرفتار آيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)