آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کَل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه او را با كلي صحبت افتاده بود، دليل كه با بزرگي دوستي كند. اگر كل بيند كه سرش موي برآورده بود، دليل كه وام دار گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)