آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلم

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كلم درخواب، دليل منفعت است از قِبَل زنان و پخته وي به تاويل، بهتر از خام بود. اگر ديد كه كلم خورد، دليل است از زنش منفعت يابد.

 

1ـ ديدن كلم در خواب ، نشانة آن است كه بي نظمي در هر كاري اختلال وارد مي كند .

2ـ ديدن كلم سبز در خواب ، نشانة آن است كه در ازدواج و عشق با بي وفايي روبرو خواهيد شد .

3ـ بريدن كلم در خواب ، علامت آن است كه با ولخرجي زياد به بند فلاكت و بدبختي مي افتيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)