آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت كمر مال يابد و نيز، دليل است پشت و پناه او از فرزندان است. اگر بيند كمر مرصع بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت آن كمر مال يابد و نيز گويند فرزندي آورد كه محتشمِ قبايل بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كمري مي انداخت، دليل است مال و حشمت يابد و عمرش دراز بود. اگر بيند كمر بگسست يا ضايع شد، تاويل آن زيان بود.

 

جابرمغربي گويد:

اگر در خواب بيند شمشير مرصع داشت، دليل است مهتري يابد. اگر بيند كمر و شمشير را به كسي داد، دليل كه از بهر پادشاه سفري كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كمر در خواب بر شش وجه است.

اول: منفعت.

دوم: فرزند.

سوم: بزرگي.

چهارم: عمردراز.

پنجم: مراد.

ششم: پاكي واخلاص در دين.

 

علامه مجلسي ( ره) گويد:

شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسين عايه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 کمربند در خواب ميزان برخورداري شما را از مجموع امکاناتي که در بيداري داريد نشان مي دهد. تعبير کمر بند تا حدي به کلاه نزديک است ولي واقعيت و عمق آن از جهاتي بيشتر است. کلاه ارزش و بهائي است که ديگران به شما مي دهند ولي کمر بند لذت و بهره اي است که خودتان از موقعيت و امکانات خويش مي بريد و هيچ ربطي با ديد و نظر و راي مردم ندارد. اگر در خواب ديديد کمر بندي را محکم بسته ايد که قلابي بزرگ دارد و از نظر خودتان هيچ نقصي در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگي کامياب مي شويد و از همه امکاناتي که فراهم آورده ايد به خوبي بهره مي گيريد و سود مي بريد. اگر ديديد کمر بندي سست و کم ارزش به قلابي لق و شل بسته ايد موقعيت متزلزلي خواهيد داشت و کامروائي از دسترس شما دور است. برخي از معبران کمر بند را فرزند تعبير کرده اند و اين بستگي دارد به موقعيت بيننده خواب. کساني که امکان آوردن فرزند براي ايشان هست کمر بند مي تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندي و نيک نامي پدر خويش مي شود. اگر در خواب ببينيد که شلوار پوشيده ايد اما کمر بند نداريد که روي آن ببنديد و ممکن است شلوار از پاي شما بيفتد موقعيت خانوادگي متزلزلي خواهيد يافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد تا حدي که احتمال ترک شما را نيز مي دهد. اگر در خواب کمر بند خود را به کسي بدهيد قدرت و توانائي را از خود دور مي کنيد و آن را در اختيار شخصي ديگر قرار مي دهيد و اگر کسي کمربند از شما بگيرد و به کمر خود ببندد جاي شما را مي گيرد. همين طور است اگر بيننده خواب کمربند کسي را بگيرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت مي کند و خودش جاي او را تصاحب مي نمايد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کمربند : رضایت

کمربند تزیین شده : آسایش

یافتن آن : اعتماد

گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید

کمربند طلا : ازدواج در راه است

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)