آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کنه

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را مي خورد، دليل كه به قدر آن مالش تلف شود. اگر ديد بر تن چهارپايان او كنه بود، دليل كه مردم را از چهارپايان او فائده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كنه در خواب بر سه و جه است. اول: عيال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر ديد كنه را مي كشت دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد كنه را از خود مي انداخت، دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد كنه را از خود مي انداخت، دليل كه چيزي پنهان به او رسد و از آن متفكر شود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد كنه ها بر تن شما مي خزند ، نشانة آن است كه اوضاع مالي شما نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد كنه اي را روي بدن خود له مي كنيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خائن آزار خواهيد ديد .

3ـ ديدن كنه هاي بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است كه دشمنان با بيرحمي مي كوشند ثروت و دارايي شما را به تصرف خود درآورند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)