آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوز

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كوز، دليل مال است كه به رنج حاصل شود. اگر ديد با كوز بازي مي كرد، دليل كه با كسي خصومت كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد كوز مي كشت، دليل كه از مردي حربي مال حاصل كند. جابرمغربي گويد: اگر ديد كوز داشت، دليل كه از مردي بخيل منفعت يايد. اگر ديد كوز بسيار داشت، دليل خصومت است. اگر ديد از مغز كوز روغن داشت مي آورد، دليل كه از بخيلي مال حاصل كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)