آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قدح

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر درخواب بيند قدحي پرآب يا گلاب داشت و از آن بخورد، دليل است زن خواهد يا كنيزك خرد و از ايشان فرزندي پارسا آيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن قدح در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم حوائج دار(خادمي که نگهدار لوازم است).

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)