آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قسط

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت، دليل كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر گردد به نيكي. اگر بيند كه دود آن گنده و ناخوش بود، تاويل به خلاف اين بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند قسط مي خورد، دليل است غمگين گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)