آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قفا

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سيلي بر قفاي او زدند، چنانكه آماس كرد، از آن كس منفعت يابد. اگر بر قفاي خود موي بسيار بيند، دليل است وام دار گردد. اگر بيند كه موي از قفاي خود بسترد، دليل است كه وامش گذارده گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند او را سيلي بر قفا زدند، چنانكه خون روان شد، دليل است كه با كسي خصومت كند و زيان يابد. جابرمغربي گويد: اگر ديد كه رويش به قفا گشته بود، دليل كه منافق بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)