آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قفس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد. معبران گويند در زندانش كنند اگر بيند كه قفس بشكست، دليل است از زندان خلاص گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن قفس در خواب بر سه وجه باشد.

اول: زندان.

دوم: جائي تنگ.

سوم: خانه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

قفس در خواب گوياي سختي و تنگي است. اگر در خواب ببينيد قفسي خالي در خانه داريد يا يک قفس بدون پرنده خريده ايد گرفتار سختي مي شويد و در آينده به بن بست مي رسيد. اکر ديديد قفسي داريد که مرغي در آن نگه داري مي کنيد دو حالت دارد. اگر مرغ شناخته شده باشد بايد تعبير مخصوص همان پرنده را بيابيد و در تعبير خود دخالت دهيد و اگر شناخته شده نيست و مرغي مجهول است قفس به خودتان بر مي گردد و مشکلي براي شما به وجود مي آيد که ذهنتان را مشغول مي دارد. قفس هر قدر بزرگ تر باشد نشان فضاي آزاد بيشتر نيست بل که نشان سختي و تنگي بيشتر است و هر چه کوچک تر باشد از اهميت مشکلات کاسته مي گردد. شکستن قفس در خواب رهائي و نجات از گرفتاري ها است. ساختن قفس ايجاد گرفتاري است. هديه دادن قفس به وجود آوردن سختي و تنگي براي کساني است که هديه را مي گيرد. اگر کسي قفسي در خواب به شما داد براي شما مشکل به وجود مي آورد. ابن سيرين گرفتاري را حبس و زندان دانسته ولي در شرايط امروز مي توان قفس را سختي و تنگي دانست.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)