آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قفل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر درخواب بيند كه قفل بگشاد، دليل است كه كارها به وي گشاده گردد و ممكن است كه حج كند. اگر بيند كه قفل را نتوانست گشود، دليل است كارش به تاني برآيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

اول: ساختن كار(انجام يافتن کار).

دوم: حجت (سلامتي).

سوم: منفعت.

چهارم: زن.

پنجم: اعتماد كردن به مصلحتي كه به وي پيوندد (اعتماد به شخصي درستکار).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

در خواب هاي ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببينيد که در خانه اي را قفل مي کنيد که صاحب آن را نمي شناسيد به کسي اعتماد مي کنيد که براي شما شناخته شده و آشنا نيست. اگر در خواب ديديد که در خانه اي را قفل مي کنيد که صاحبش را مي شناسيد به آشنائي که صاحب آن خانه است اعتماد مي کنيد يا به يک نفر در شرايط او. اگر ديديد که جامه داني داريد که آن قدر پر است که قادر نيستيد در آن را قفل کنيد مسائلي است که نمي توانيد به کسي بگوئيد و آدم مورد اعتمادي در اطراف خود نمي يابيد. اگر در خواب ديديد که قفلي را به زحمت باز مي کنيد در کاري با رنج و تلاش زياد توفيق حاصل مي کنيد. اگر ديديد که قفلي داريد که نمي دانيد کليدش را کجا گذاشته ايد خوب نيست چون با مشکلي روبه رو مي شويد. اگر ديديد که در خانه خودتان قفل است و شما کليد نداريد تا آن را بگشائيد به همسرتان به طور درست اعتماد داريد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)