آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قمع

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن قمع به خواب، دليل غلام بود يا كنيزك. اگر بيند قمع بسيار داشت، دليل كه غلام بخرد يا كنيزك. اگر بيند قمع او ضايع شد، دليل كه غلام يا كنيزك از او جدا شوند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)