آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قیر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن قير درخواب، دليل روزي بود. اگر بيند قير داشت، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند قير مي خورد، دليل كه به قدر آن چيزي حرام خورد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نوشته اند: قير در خواب نشان روزي است ولي قير اگر انباشته باشد يا گسترده فرق مي کند. در زمان حال از قير براي اسفالت جاده ها و خيابان ها و اندود بام ها استفاده مي کنند و اين در گذشته معمول نبوده لذا تعبيري که امروز براي قير هست با تعبير معبران کهن فرق مي کند. داشتن قير انباشته که سياهي آن ديده شود وقار و سنگيني است. حرمت و احترام است. چنانچه در خواب ببينيد بشکه بزرگي داريد که انباشته از قير است و سياهي آن ديده مي شود مورد احترام مردم قرار خواهيد گرفت. ديدن تعداد زيادي بشکه قير، مالي است فراوان و خواسته اي است سنگين ولي قير گسترده مثل قيري که براي گرفتن سوراخ هاي بام و قايق ها يا اسفالت يا اندود بام ها به کار مي رود گرفتاري است و دست و پاگيري به خصوص اگر پايتان به آن آلوده شود.

 

ديدن قير در خواب ، نشانة آن است كه از دامها و نقشه هاي دشمنان مطلع خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)