آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فال

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر فالش بد بود، تاويلش به خلاف اين است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.

اول: ظفر يافتن وپيروزي بر دشمن.

دوم: به مراد رسيدن.

سوم: روايي وبرآورده شدن حاجت.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ببينيد که کسي دارد براي شما فال مي گيرد به دوستي اعتماد مي کنيد که دروغ مي گويد . فال گرفتن بيشتر بستگي مي يابد به مطالبي که مي شنويد . اگر کسي که فال مي گيرد مطالب خوب بگويد خوب است و اگر بد بگويد بد است . اگر در خواب ديديد که قهوه خورديد و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبيري که در آغاز گفته شد تشديد مي گردد ، زيرا قهوه خودش تلخ کامي است . به زبان ديگر دروغي که از آن دوست مي شنويد غم و اندوه براي شما مي آورد . اگر ديديد ديگري فال مي گيرد و شما نگاه مي کنيد شاهد يک کار زشت خواهيد شد و شايد يک گناه . همين تعبير است اگر ببينيد ديگري براي ديگري فال مي گيرد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

فال بین : زندگی توام با خوشبختی

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)