آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هما

 

همادر خواب عزودولت است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پادشاه بود يا مرد بزرگ.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)