آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عزل

 

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصان او بود. اگر اين خواب را جواني بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه بزرگي را از كاري عزل كردند، دليل بر ضعف دين او است و بايد توبه كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)