آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عسس

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دليل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)