آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عصا

 

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دليل است كه به مراد رسد. اگر ديد كه عصاي او كوتاه شد، دليل نامرادي است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردي بزرگ. سوم: قوت دركارها

منوچهر مطيعي تهراني گويد: عصا هم کمک و ياوري از جانب ديگران است و هم توانائي و قدرت در انجام کارها از جهت خود بيننده خواب. چنان چه در خواب ببينيد عصائي در دست داريد يا به شما کمک مي شود يا خودتان توانائي انجام کارهائي را در پيش داريد با قدرت کامل مي يابيد. اگر در خواب ببينيد عصائي داشته ايد و آن را گم کرده ايد خوب نيست.و اگر عصائي بيابيد که قبلا نداشته ايد فرصت خوبي به دستتان مي افتد که غير منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بيدار است که به شما روي مي آورد. اگر در خواب ببينيد که کسي عصاي شما را دزديده به شما خيانت مي شود. داشتن دو عصا نيز در خواب خوب نيست چون گوياي ترديد و سرگرداني است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

عصا – چوبدستی - : زجر و عذاب

عصای جادویی : شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد

 

1ـ ديدن عصا در خواب ، علامت آن است كه با بي دقتي قراردادي را امضاء مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد هنگام پياده روي از عصا استفاده مي كنيد ، علامت آن است كه تحت تسلط حرفهاي ديگران زندگي خود را اداره خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد از عصايي تعريف مي كنيد ، علامت آن است كه منافع خود را به دست ديگران مي سپاريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)