آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عقل

 

اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، و بيننده داند كه عقل اوست، دليل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وي منفعت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب عقل خود را چنين بيند كه گفته شد، دليل كه توانگر گردد و عز وجاه يابد.

 

حضرت دانيال گويد:

اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمي بيند و به تحقيق داند كه ايشانند و ايشان نيز گويند كه ما عقل و جان توايم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.

 

جابرمغربي گويد:

ديدن عقل و جان، دليل برمادر و پدر باشد. اگر زنده باشند. اگر غايب باشند، دليل كه ايشان را باز بيند. اگر ايشان مرده باشند، دليل كه دعا و صدقات او به ايشان رسيده بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن عقل در خواب بر چهار وجه است.

اول: بخت و دولت وکامراني.

دوم: مادر و پدر.

سوم: پادشاه و فرزند او.

چهارم: مال فراوان.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)