آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

علک

 

اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دليل كه به قدر آن نقصان مال بد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)