آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عود

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن عود ، دليل بر مردي لطيف و خوبروي است. اگر بيند عود را در زير خود دود كرد، دليل كه از مردم راحت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كه عود خام داشت، دليل كه از پادشاه عطا يابد، هر چند كه عود در خواب بيشتر بيند، منفعت بيشتر باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن عود در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردي خوبرو و خوش سخن.

دوم: پادشاه بزرگ پارسا.

سوم: ثنا و مدح و آفرين.

چهارم: مال و منفعت.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوي عود را استشمام کنيد حکم عطريات را دارد و اگر عود را ببينيد نشان مصاحبي است شفيق و خوب روي و خوش سيما که بهجت و سرور مي بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خير و برکت است و نعمت و خوشي و خوبي و ديدنش در خواب تعبير چوب معمولي را ندارد. اگر ببينيد چوب عود مي سوزانيد نيکي و خيرات مي کنيد اگر ببينيد ديگري چوب عود مي سوزاند و شما عطر آن را مي شنويد ديگري خيرات مي کند و سود آن عايد شما مي گردد. اگر مقداري عود ديديد که در خواب خريده ايد و به خانه مي بريد با شخصي خوش سيما و خوب روي معاشر خواهيد شد. به هر حال ديدن عود در خواب بد نيست و بوي آن حکم عطر را دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)