آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ظ >

ظلم

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر وي ظلم رفت، دليل كه بر ظلم كننده نصرت يابد اگر بيند او بر كسي ظلم نمود، دليل كه مظلوم بر ظالم ظفر يابد. اگر ديد پادشاه بر وي ظلم كرد، دليل كه از پادشاه مضرت يابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند مظلوم بود و كسي بر وي ظلم نكرده بود، دليل كه او ظالم باشد. اگر خواجه بيند كه بر بنده ظلم كرد، دليل كه آن بنده از آن خواجه در زحمت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)