آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طعن

 

اگر بيند در خواب كه نيزه بر تن كسي زد و در تن او شد، دليل بر سخني زشت بود. اگر بيند كسي طعنه بر وي بزند، چنانكه درد كرد، دليل كه از سخن او غمناك شود، اگر دردش نكرد، دليل كه غم نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)