آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبله

 

محمد بن سيرين گويد:

آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود:

اول: زيادتي مال،

دوم: زن خواهد،

سوم: پسرش آيد،(از سفر  يا سربازي يا جاي دور)

چهارم: حاجت روا شدن،

پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، چون ابله سفيد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب، بيانگر ثروتمند شدن شما است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏شويد و نمى‏توانيد كارها و طرح‏هاى خود را عملى كنيد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)