آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وادی

 

علت جذام بود. اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر وادي اندك است، دليل كه او را كاري زشت پديد آيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)