آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمند

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمند بينداخت و مردي بگرفت، دليل كه از بزرگي ياري جويد. اگر كمندش از ريسمان بود، دليل است ياري از مومني طلبد. اگر بيند كمند انداخت و كسي نتوانست گرفت، دليل است او را ياري ندهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)