آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کنار

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كنار(سدر) درخواب، دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه ميوه آدم در بهشت كُنار بود. اگر بيند كنار خورد، دليل كه مال حلال يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كنار(سدر) درخواب، دليل بر مال حلال است و روزي فراخ.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)