آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کندر

 

اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)