آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کنگر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه كنگر داشت و بخورد، دليل كه غمگين شود، اگر نخورد، غم نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  کنگر يک گياه بياباني و وحشي است که از کوه جمع مي کنند. کنگر در خواب هاي ما به مال حرام و به زبان گوياتر به مال دزدي تعبير شده است . نه آن چنان مالي که خود بيننده خواب بدزدد بل که مالي است که قطعا حرام است اما کسي نمي داند صاحبش کيست. روي هم رفته کنگر در خواب خوب نيست مخصوصا اگر تيغ هاي آن را حس کنيد و ببينيد. اگر در خواب ببينيد خورش کنگر مي خوريد غمگين مي شويد و اگر ببينيد که کنگر پاک مي کنيد مالي به دست مي آوريد که بيهوده مي کوشيد آن را تطهير کنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)