آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوال

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كوال درخواب، دليل بر مرد عالم است و بدين قول دليل آورند. علي (ع) فرمود: اگر كسي درخواب بيند كوال نو و فراخ داشت، دليل منفعت است. اگر كوال كوچك بيند منفعت كمتر است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)