آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوزه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب بيند كوزه را سفال داشت، دليل كه كنيزكي حاصل كند. اگر از مس سفيد يا روي بيند، دليل بر خادم بود. اگر بيند كه از كوزه آب خورد، دليل كه با كنيزكي جمع شود.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه كوزه بشكست، دليل كه كنيزك بميرد كوزه درخواب، دليل مال و منفعت است. اگر بيند كه كوزه زرين يا سيمين داشت، دليل كه مال تمام حاصل كند. اگر آهنين بيند، دليل برمال اندك است كه بيابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كوزه در خواب بر نه وجه است.

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: كنيزك.

چهارم: قوام دين (آنچه مايه استواري دين است).

پنجم: صلاح تن (تندرستي).

ششم: عمردراز.

هفتم: مال.

هشتم: خيروبركت.

نهم: ميراث از قِبَل زنان.

 

ديدن كوزه آويز، به تاويل زني بزرگوار و مال دار است.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

کوزه يا سفال پر از آب دوست مهربان است و اين دوست مي تواند يک زن باشد.اگر کوزه اي پر از آب داشتيد و شکستيد و آب آن به زمين ريخت در حق دوستي شفيق ناسپاسي مي کنيد و نعمتي را از دست مي دهيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)