آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوشک

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند در كوشكي رفت، دليل مال و خواسته است. خاصه آن كوشك را از خشت خام و گِل ساخته بيند. اگر كوشك را از گچ و آجر و سنگ ساخته بيند، دليل مال است اما دردين نقصان بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر در خواب بيند كوشك او خراب شد، دليل بر تلف مال است. اگر بيند آتش در كوشك افتاد، دليل است پادشاه مال او مصادره كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كوشك در خواب هفت وجه است.

اول: نعمت.

دوم: ولايت و فرمانروايي.

سوم: مرتبت و منزلت.

چهارم: رياست.

پنجم: بزرگواري.

ششم: پادشاهي.

هفتم: آرامش كاري (آرامش و آسايش).

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)