آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قاضی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قاضي شد و بيننده اهل آن نبود، دليل كه به بلائي گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بيننده عالم بود، دليل كه قاضي شود.

حضرت دانيال گويد: اگر درخواب قاضي را ديد، دليل كه به منزله علما برسد. اگر قاضي مجهول بيند، دليل كه با حق تعالي بود.

جابرمغربي گويد: اگر درخواب بيند قاضي بر وي حكم كرد، دليل كه در بيداي چنان بود. اگر بيند قاضي به نظر شفقت در وي نگاه كرد، دليل كه منفعت يابد. اگر به خشم نگاه كرد، دليل غم و اندوه بود.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن خود را قاضی امر معروف کند

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن قاضی شدن خوب بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)