آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

واشه

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت يابد. اگر به خواب بيند واشه داشت و مطيع او بود، دليل كه از بزرگي جاه يابد اگر بيند واشه بپريد و رشته در دست او بماند، دليل كه بزرگيِ او زايل شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند واشه او بمرد و بيننده پادشاه است، دليل كه ملكش از دست برود. اگر اميري بيند، دليل است منزلت او كم شود. اگر توانگر بيند، دليل كه درويش شود اگر درويش بيند فرزندش بميرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)