آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قالب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه قالب كفش يا قالب موزه داشت، دليل كه خادمي حاصل كند. اگر بيند قالب از وي ضايع شد، دليل است خادم از وي جدا شود. اگر بيند كه قالب بسيار داشت، دليل كه از خادمان منفعت يابد، خاصصه كه بيننده خواب موزه دوز يا كفش دوز است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)