آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قبله

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند سوي مشرق نماز نمود، دليل است ميل به دين رسول (ص) ندارد. اگر بيند رو به قبله نماز كرد، دليل است در راه دين صادق است و توفيق طاعت يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)